لیست اخبار صفحه :1
همایش توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی برگزار شد

همایش توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی برگزار شد

مسلم عاشوری گفت: طرح توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار می‌تواند علاوه بر توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار، فرصت خوبی را برای اتصال به بازار و ایجاد اشتغال پایدار فراهم سازد.