عنوان مزایده :(( آگهی مزایده عمومی ))سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/3/17
  آخرين مهلت :1399/3/31
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در نظر دارد امور ذيل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اسناد به مدت 10 روز به دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس – میدان دفاع مقدس – ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب (ع ) مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نماید . -( فروش اسناد از تاریخ 17/3/99 لغايت 31/3/99) -بهای فروش اسناد 500.000 ریال که متقاضی می بایست به حساب شماره 0111534360002 نزد بانـک ملی شعبه شهرداری واریز نماید . -پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 3/4/99پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند . -پیشنهاد رسیده راس ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 4/4/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان تشکیل می گردد بازگشايي و قرائت خواهد شد . -میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل میباشد که می بایستی به صورت نقد واریز یا ضمانتنامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس به حساب جاری سپرده به شماره حساب 0112386567004 نزد بانک ملی شعبه شهرداری تودیع نماید . ( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد . ) -مکان و ساعت بازدید از تاریخ انتشار این آگهی تاپايان مدت زمان خريد اسناد مي باشد. -کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی مزایده ، کارشناسی ، عوارض و مالیات به عهده برنده مزایده است . -ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی است . -پیشنهادات باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم سازمان گردد به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود . - چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد گردید . -اسناد و مدارك مزايده در خصوص اشخاص حقوقي با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز و در خصوص اشخاص حقيقي به شخص متقاضي تحويل خواهد شد. - میزان سپرده شرکت در مزایده بابت جایگاه ها طبق جدول ذیل می باشد که متقاضی می بایست بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی حداقل دارای دو ماه اعتبار در وجه سازمان تودیع نماید. -این آگهی برابر آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به استانها صرفاً در یک نوبت منتشر می گردد . -شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ابلاغی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافــر می باشد . -حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد . بدیهی است عدم حضور مزایده گران مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود . -سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . -سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط مزایده مندرج است . متقاضیان باید یک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا و به پيشنهاد خود ضميمه و تحويل نمايد. -مزایده به تفکیک ، بر اساس جدول ذیل می باشد. ردیف عنوان موقعیت قیمت پایه (ریال) میزان سپرده (ریال ) 1 اجاره دو جايگاه عرضه سوخت CNG به صورت يكجا 1-جایگاه خاکسار نژاد 143.000.000 000/000/250 2-جایگاه شهید باصره 000/000/253 2 اجاره سه جايگاه عرضه سوخت CNG به صورت يكجا 1- جایگاه شهید آرامش 346,400,000 000/000/380 2- جایگاه طلائیه 143.000.000 3-جایگاه شهید رجایی 121,000,000 3 اجاره چهار جايگاه عرضه سوخت CNG به صورت يكجا 1-جایگاه راه آهن 250,000,000 000/000/430 2-جایگاه امام حسین 187.000.000 3-جایگاه شهدای دولت 121,000,000 4-جایگاه نبوت 143,000,000 روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات