عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/4/11
  آخرين مهلت :1399/4/21
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی ((آگهی مزایده عمومی)) شهرداري بندرعباس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 68/1مورخ 1/4/99 شورای اسلامی شهر بندرعباس نسبت به فروش املاک ذیل جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه های (10 پروژه بشرح مندرج در شرایط و اسناد مزایده) از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ده روز به اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی(ره) شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 11/4/99 لغایت 21/4/99) - هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هرگونه مالیات بر عهده برنده مزایده می باشد. - میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای یک ماه اعتبار به شماره حساب0105926679003 شهرداری واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت لاک و مهرشده تحویل نمایند. - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی شهرداری می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 24/4/99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. - پیشنهادات ساعت 13روز چهارشنبه مورخ 25/4/99 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . - بازدید از هریک از املاک آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات املاک و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد . - چنانچه برنده مزایده بعد از پرداخت ثمن معامله درخواست فسخ مبایعه نامه یا صورتجلسه واگذاری و یا اعلام انصراف نمایند شهرداری معادل مبلغ سپرده شرکت در مزایده و خسارت ضرر و زیان وارده را طبق نظر کارشناس رسمی از مبلغ واریزی کسر و پس از تحویل ملک بدون هیچ عیب و نقصی نسبت به استرداد مابقی ثمن پرداخت شده اقدام نموده و برنده مزایده حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید. پرداخت مبلغ مزایده بصورت نقد و غیرنقد ( اسناد مطالبات شهرداری) بوده که شرایط پذیرش اسناد مطالبات و نحوه اعلام برنده بشرح مندرج در شرایط مزایده می باشد. -شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداري بندر عباس و موضوع مفاد آئین نامه معاملات شهرداري تهران واز سوي پیشنهاد دهنده میباشد . -سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس مزایده املاک شهرداری 99 مطالبات مجاز میزان سپرده (ریال) جمع کل قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پروانه (ریال) نوع واگذاری قیمت پایه(ریال) مبلغ پروانه ( ریال) مساحت مترمربع کاربری موقعیت قطعه ردیف تکمیل ساختمان حوزه معاونتها 000/000/350 000/500/274/17 برگ واگذاری 000/000/38 409/741/491 288 مسکونی باغ منیر 40 1 سرقفلی 000/000/550 - 51/11 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه اول مفتح) 226 تکمیل ساختمان شهرداری منطقه یک 000/000/220 000/000/656/10 برگ واگذاری 000/000/37 006/438/419 288 مسکونی باغ منیر 69 2 فاز دوم بلوارساحلی (الویت پنجم) 000/000/950 000/000/155/47 برگ واگذاری 000/000/39 121/153/555 330 مسکونی باغ منیر 106 3 برگ واگذاری 000/000/65 086/058/956 5/269 مسکونی کوی نیایش 842 سرقفلی 000/000/105 - 50/28 تجاری مغازه ستاره جنوب (طبقه اول) 3-105 برگ واگذاری 000/000/95 - 145 اداری مغازه ستاره شهر (طبقه چهارم) 4-39 تقاطع غیرهم سطح خواجو 000/000/430 000/600/393/21 برگ واگذاری 000/000/39 121/153/555 330 مسکونی باغ منیر 107 4 سرقفلی 000/000/500 - 78/12 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه اول مفتح) 221 سرقفلی 000/000/105 - 32/20 تجاری مغازه ستاره جنوب (طبقه اول) 3-103 بدنه سازی خور سنگ کن 000/000/410 000/000/300/20 برگ واگذاری 000/000/70 824/444/693 200 مسکونی کوی ولیعصر 100 5 برگ واگذاری 000/000/180 470/177/935 35 تجاری پشت پمپ بنزین بلال - تقاطع غیرهم سطح رسالت شمالی 000/000/320 000/000/730/15 برگ واگذاری 000/000/65 740/379/900 242 مسکونی کوی نیایش 853 6 فاز دوم صنوف مزاحم 58 هکتاری قادهار 000/000/400 000/000/575/19 سرقفلی 000/000/100 - 04/18 تجاری مغازه ستاره جنوب (طبقه اول) 3-159 7 برگ واگذاری 000/000/65 170/140/920 4/273 مسکونی کوی نیایش 864 خرید و نصب علائم و تابلوها (تجهیزات ترافیکی سطح شهر) 000/000/200 000/700/956/9 سرقفلی 000/000/390 - 53/25 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه دوم مفتح) 266 8 تهیه مصالح و خط کشی محوری و عابر پیاده سطح شهر 000/000/160 000/200/711/7 سرقفلی 000/000/360 - 42/21 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه دوم مفتح) 315 9 تسطیح و آماده سازی 5/2هکتاری کوی ولیعصر 000/000/100 000/800/720/4 سرقفلی 000/000/420 - 24/11 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه دوم مفتح) 276 10 تذکر: مبلغ پروانه به مبلغ پیشنهادی افزوده می گردد.

<< بازگشت به ليست مناقصات