عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/4/18
  آخرين مهلت :1399/4/28
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در نظر دارد 1 دستگاه اتوبوس درون شهری خود را واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری به مدت 7 روز به واحد حقوقی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس – میدان دفاع مقدس – ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب (ع) مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نماید . 1-( فروش اسناد از تاریخ 18/4/99 لغایت 28/4/99) 2-بهای فروش اسناد برای هر دستگاه 500.000 ریال که متقاضی می بایست به حساب شماره 0111534360002 نزد بانـک ملی شعبه شهرداری واریز نماید . 3-پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/4/99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند . 4-پیشنهاد رسیده راس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1/5/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان در آدرس بندرعباس – میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب (ع) تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد . 5-میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل میباشد که می بایستی به صورت نقد واریز یا ضمانتنامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس به حساب جاری سپرده به شماره حساب 0112386567004 نزد بانک ملی شعبه شهرداری تودیع نماید . ( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد. 6-مکان و ساعت بازدید اتوبوس ها از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10روز می باشد متقاضیان می توانند در ساعات اداری به آدرس : بندرعباس-انتهای بلوار امام حسین (ع) توقفگاه شهید داشته 7-کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی مزایده حمل و نقل ، کارشناسی ، عوارض ، مالیات مربوط به نقل و انتقال سند مالکیت ، مالیات بر ارزش افزوده و فک پلاک به عهده برنده مزایده است که مکلف است قبل از خروج اتوبوس نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید . 8-ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی است . 9-پیشنهادات باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم سازمان گردد به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود . 10-برنده یا برندگان مزایده موظف هستند حداکثر ظرف 48 ساعت پس از اعلام برنده نسبت به واریز بهای خودرو انتقال آن از توقفگاه اقدام نمایند در غیر این صورت سپرده آنان مسترد نخواهد شد . با صلاحدید کمیسیون نفرات بعدی به عنوان برنده مزایده اعلام خواهند شد در صورت انصراف نفرات دوم و سوم سپرده آنان نیز مسترد نمی گردد . 11-این آگهی برابر آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به استانها صرفاً در یک نوبت منتشر می گردد . 12-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ابلاغی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافــر می باشد . 13-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد . بدیهی است عدم حضور مزایده گران مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود . 14-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 15-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط مزایده مندرج است . متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه و تحویل نماید . ردیف نوع اتوبوس کد شماره پلاک شماره شاسی شماره موتور مدل رنگ مبلغ پایه ریال میزان سپرده 1 بنز 457 323 84ایران963ع27 37212410107423 45794600185704 89 زرد 2،800،000،000 14،000،000 روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات