عنوان مزایده :آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/7/9
  آخرين مهلت :1399/7/22
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در نظر دارد ،امکان بشرح ذیل را بصورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری به مدت 10 روز به دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس – میدان دفاع مقدس – ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب (ع ) مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نماید. 1-فروش اسناد و بازدید از محل از تاریخ 99/7/9 لغايت22/7/99 میباشد. 2-بهای فروش اسناد 500.000 ریال که متقاضی می بایست به حساب شماره 0111534360002 نزد بانـک ملی شعبه شهرداری واریز نماید. 3-پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29/ 7 /99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند . 4-پیشنهاد رسیده راس ساعت13 روز چهارشنبه مورخ 30/7/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان تشکیل می گردد بازگشايي و قرائت خواهد شد . 5-مدت قرارداد یکساله بوده که درصورت توافق و رضایت طرفین تا حداکثر دو دوره یکساله ضمن اعمال افزایش تورم سالیانه قابل تمدید میباشد. 6-میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل میباشد که می بایستی به صورت نقد واریز یا ضمانتنامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس به حساب جاری سپرده به شماره حساب 0112386567004 نزد بانک ملی شعبه شهرداری تودیع نماید. ( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد.) 7-مکان و ساعت بازدید از تاریخ انتشار این آگهی تا پايان مدت زمان خريد اسناد مي باشد. 8-کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی مزایده ، کارشناسی ، عوارض ، مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده است. 9-ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی است. 10-پیشنهادات باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم سازمان گردد به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود. 11- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد گردید. 12-اسناد و مدارك مزايده در خصوص اشخاص حقوقي با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز و در خصوص اشخاص حقيقي به شخص متقاضي تحويل خواهد شد. 13- برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد معادل، مبلغ 2 ماه اجاره را به عنوان حسن انجام تعهدات در وجه سازمان بصورت نقد یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی تودیع نماید. 14-این آگهی برابر آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به استانها صرفاً در یک نوبت منتشر می گردد. 15-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ابلاغی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافــر می باشد. 16-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد . بدیهی است عدم حضور مزایده گران مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود . 17-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 18-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط مزایده مندرج است . متقاضیان باید یک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا و به پيشنهاد خود ضميمه و تحويل نمايد. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس ردیف مشخصات آدرس قیمت پایه ماهیانه(ریال) میزان سپرده (ریال) 1 انبار A1 واقع در پایانه مسافربری خلیج فارس 8.000.000 4.800.000 2 مغازه تجاری ،M14،M13 واقع در پایانه مسافربری خلیج فارس 14,000,000 8.400.000 3 مغازه تجاری M8 مغازه تجاري واقع در پايانه مسافربري خليج فارس)ضلع شمالی 7,000,000 4.200.000 4 مغازه M33 واقع در پايانه مسافربري خليج فارس 7.000.000 4.200.000 5 مغازه M32 واقع در پايانه مسافربري خليج فارس 7,000,000 4.200.000 6 واگذاری فضا جهت راه اندازی نمایندگی ایرانسل واقع در سالن پایانه مسافربری خلیج فارس 7.000.000 4.200.000 7 دفتر فروش بلیط واقع در سالن پایانه مسافربری خلیج فارس (زیر پله) 6.000.000 36.000.000 8 تعویض روغنی بلوار بلوار امام حسین (ع) کنار بازارچه امام حسین (ع) 30.000.000 18.000.000 9 کارواش بلوار امام حسین (ع) کنار بازارچه امام حسین (ع) 50.000.000 30.000.000 10 دفتر فروش بلیط درب سالن پایانه مسافربری 40.000.000 24.000.000 ردیف عنوان موقعیت قیمت پایه (ریال) میزان سپرده (ریال ) 1 اجاره چهار جايگاه عرضه سوخت CNG به صورت يكجا 1-جایگاه راه آهن 250,000,000 000/000/300 ریال 2-جایگاه امام حسین 187.000.000 3-جایگاه شهدای دولت 121,000,000 4-جایگاه نبوت 143,000,000 ردیف نشانی محل استقرار تابلو های محیطی تعداد پایه متراژ (متر مربع) اجاره بهای ماهانه(ریال) میزان سپرده ریال 1 تابلو ایستگاه میدان 17شهریور 1 21 110.000.000 66،000،000 تابلو ایستگاه میدان برق 1 35 تابلو ایستگاه خیابان دانشگاه 1 15 پارکینگ صدف(پنجم از سمت غرب دو وجهی) 1 48*2 2 تابلو پل عابر پیاده شهرک نبوت 2 108 90،000،000 54،000،000 تابلو پل عابر پیاده جنب فروشگاه اتکا 1 48 3 پارکینگ صدف(تابلو اول و سوم از سمت غرب دو وجهی) 2 48*4 140،000،000 84،000،000 تابلو پایانه مسافربری خلیج فارس(یک وجهی +تابلو دو وجهی)دومی از سمت غرب 2 48*3 4 پارکینگ صدف(تابلو دوم و چهارم از سمت غرب دو وجهی) 2 48*4 120،000،000 72،000،000 تابلو پایانه مسافربری خلیج فارس (اول از سمت غرب دو وجهی) 1 48*2

<< بازگشت به ليست مناقصات