عنوان مزایده :(( آگهی مزایده )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/7/20
  آخرين مهلت :1399/8/5
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : (( آگهی مزایده )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس به استناد مصوبه مورخه 29/3/98 و 29/8/98 هیئت مدیره در نظر دارد 3 دستگاه کمپرسی بنز ،1 دستگاه ولوو، 1 دستگاه فنیشر ، 1 دستگاه غلطک آهنی ، آهن آلات مازاد بر نیاز و مستعمل خود و لوازم داغی به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی شرکت در مزایده می باشند می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 20/7/99 لغایت 5/8/99 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 0109470655001 به نام درآمد سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری عهده بانک ملی در ساعات اداری برای دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده و فرم تعهد خرید به نشانی بندرعباس: گلشهر جنوبی ، خیابان سمدو ، کوچه عدالت یک ، ساختمان حوزه معاونتها ، طبقه چهارم ، امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری مراجعه نمایند. (فروش اسناد و بازدید از تاریخ 20/7/99 لغایت5/8/99می باشد .) قابل به ذکر است : 1- هزینه نشر آگهی و کارشناسی و هر گونه عوارض و مالیات ارزش افزوده ،می باشد . سازمان از این بابت هیچگونه هزینه ای را تقبل نخواهد کرد . 2-میزان سپرده شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل به صورت واریزی نقدی به حساب سپرده 0110191297001نزد بانک ملی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر وجه مذکور حداقل سه ماه اعتبار به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه سازمان تودیع نمایند (چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات مالی قابل قبول نمی باشد. )آخرین مهلت واریزسپرده ساعت14 روز دوشنبه مورخه 5/8/99 می باشد متقاضیان می بایست با ارائه تصویر برابر اصل کارت ملی ،شناسنامه ،سپرده شرکت در مزایده ،اسناد و شرایط مزایده (حراج) پیشنهاد خود را بصورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات (حراج) در ساعت 30/14روز دوشنبه مورخ5/8/99 که در محل سازمان تشکیل میگردد ارائه نمایند بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود . ردیف موضوع مزایده سپرده شرکت در مزایده به ازاءهر دستگاه (ریال) 1 سه دستگاه کمپرسی بنز اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 000/000/100 2 یک دستگاه کامیون ولوو اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 000/000/100 3 یک دستگاه غلطک آهنی اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 000/000/150 4 یک دستگاه فنیشر آهنی اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 000/000/80 5 آهن آلات مازاد اسقاطی 000/000/100 6 لوازم داغی 000/000/80 3-چنانچه برندگان اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع سازمان عمران ضبط خواهد شد. 4- سازمان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است. 5- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10آیین نامه شهرداری است . 6-ملاک انتخاب برنده ، بالاترین قیمت پیشنهادی است . 7- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می شود. 8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند . روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات