عنوان مزایده :((آگهی مزایده عمومی )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/7/22
  آخرين مهلت :1399/8/3
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :باسمه تعالی ((آگهی مزایده عمومی )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس در نظر دارد نسبت به اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی و گردشگری سورو ( پلاژ بانوان و بوفه ) در سطح شهر بندرعباس به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده در مهلت مقرر به اداره حقوقی و امور قراردادهای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس واقع در میدان امام – ضلع شمالی بوستان شهید دباغیان خیابان گلچین مراجعه نمایند. ( فروش اسناد از تاریخ 22/7/99 لغایت3/8/99 ) -هزینه نشر آگهی، کارشناسی و هرگونه مالیات اعم از مالیات ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد و می بایست هنگام عقد قرارداد مبالغ مشخص شده را تصفیه نماید. - هزینه فروش اسناد مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب جاری 0105645075007 عهده بانک ملی شعبه شهرداری می باشد. -میزان سپرده شرکت بشرح جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی به شماره حساب سپرده 0105645167001 عهده بانک ملی شعبه شهرداری یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار باشد . - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در جهت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی سازمان می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 7/8/99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و مهر و موم شده و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. - پیشنهادات ساعت 12روز شنبه مورخ 10/8/99 در کمیسیون عالی معاملات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. - مزایده عندالزوم حضوری برگزار می گردد بنابراین حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامیست بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . - سایر اسناد ، شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . - برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست معادل سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را به عنوان حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید . ردیف موضوع میزان سپرده (ریال) 1 مجتمع فرهنگی ورزشی سورو پلاژ بانوان 000/000/500 2 بوفه 000/000/50 روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات