عنوان مزایده : آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/8/3
  آخرين مهلت :1399/8/17
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری مکانهای به شرح ذیل به صورت اجاره رااز طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذارنماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر در مهلت مقرر ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد ازمورخه3/8/99 لغایت 17/8/99می باشد. • هزینه درج آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مطابق جدول به شرح ذیل به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری نزد بانک مهرایران واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). • سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست معادل سه ماه مبلغ اعلامی توسط موجر رابه عنوان حسن انجام تعهدات دروجه سازمان تودیع نماید. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 20/8/99پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده درروز چهار شنبه مورخه 21/8/99 ساعت 13ظهر درکمیسیون معاملات که درمحل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود. • سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله مختار خواهد بود. • مستاجر پس ازپایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق کسب وپیشه رااز خود سلب واسقاط می نماید. • ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.ir مراجعه نمایید . روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس ردیف مکان نوع فعالیت مساحت(مترمربع) مبلغ پایه اجاره بهای ماهیانه(ریال) میزان سپرده شرکت در مزایده مدت زمان قرارداد 1 بلوار امام خمینی جنب مرکز مخابراتی بلال گلفروشی(گل وگلدان) 350 000/000/30 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 2 بوستان اصالت بوفه 20 000/000/3 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 3 بوستان اصالت پیست دوچرخه سواری 30 000/000/10 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 4 بوستان خلیج فارس ترامبولین 200 000/000/13 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 5 بوستان صفا ترامبولین 294 000/000/23 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 6 بوستان ورزش ترامبولین 216 000/000/44 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 7 بوستان ولایت ترامبولین 180 000/000/26 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 8 حاشیه بلوار امام حسین تولید کود ورمی کمپوست 1700 000/000/33 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 9 بوستان صیادان گلفروشی (گلهای بریدنی) 67/38 000/000/17 000/000/30 یک سال درصورت رضایت تا دوسال دیگر قابل تمدید

<< بازگشت به ليست مناقصات