عنوان مزایده :« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/8/26
  آخرين مهلت :1399/9/10
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره جایگاه های عرضه دام به صورت اجاره موقت در واحد کشتارگاه شهرداری بندرعباس واقع در جاده بندرعباس –سیرجان بعد از چهچکور را به مدت یک سال از طریق فراخوان عمومی ( مزایده حراج) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید، که در صورت رضایت سازمان از نحوه عملکرد مستاجر و توافق طرفین با اخذ مصوبه هیئت مدیره به مدت یک سال دیگر با افزایش حداقل 20 درصد نسبت به سال قبل قابل تمدید می باشد. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی در مهلت مقرر در ساعات اداری به محل سازمان واقع در ابتدای جاده بندرعباس – میناب میدان میوه وتره بار مراجعه نمایند. (فروش اسناد مزایده از تاریخ 26/8/99 الی 10/9/99). -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده (حراج) مبلغ 000/300 ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. - مبلغ سپرده شرکت درمزایده (حراج) 000/000/5 ریال می باشد که برنده مزایده می بایست مبلغ واریزی را به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس واریز نماید. -در صورت انتقال و جابجایی جایگاه های فعلی به مکان جدید پیمانکار مکلف به رعایت تصمیمات سازمان خواهد بود و با علم بر این موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید. - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. -آخرین مهلت خرید اسناد و واریز مبلغ سپرده ساعت 13روز دوشنبه مورخ 10/9/99 می باشد. - متقاضیان می بایست با ارائه تصویر کارت ملی ، شناسنامه ، سپرده شرکت در مزایده ، اسناد و شرایط مزایده (حراج) پیشنهاد خود را به صورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات حراج در ساعت 14روز دوشنبه مورخه 10 /9/99 که در محل سازمان تشکیل می گردد ارائه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. (( واحد روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات