عنوان مزایده :« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/8/26
  آخرين مهلت :1399/9/4
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره تعدادی از غرف موجود در بازارچه حسین آباد و تعدادی ازکانکس وجایگاه های واقع در سطح شهر و جایگاه تبلیغات بازار ماهی فروشان قدیم و یک باب دفتر اداری واقع در بازار ماهی فروشان بندرعباس خود را مطابق جدول ذیل به مدت یکسال و همچنین 15 باب دفاتر حمل ونقل واقع در ابتدای جاده بندرعباس- میناب واقع در میدان میوه وتره بار جدید شهر بندرعباس خود را که تمامی شرایط آن در اسناد مزایده قید گردیده است به مدت یک سال از طریق فراخوان عمومی( مزایده ) به صورت اجاره موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ،که در صورت رضایت سازمان از نحوه عملکرد مستاجر و توافق طرفین با اخذ مصوبه هیئت مدیره به مدت دوسال دیگر ضمن اعمال حداقل 20% افزایش سالیانه قابل تمدید می باشد. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی در مهلت مقرر ساعات اداری به محل سازمان واقع در ابتدای جاده بندرعباس –میناب میدان میوه و تره بار جدید شهر بندرعباس واحدحقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد مزایده از تاریخ 26/8/99 الی 4/9/99). -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/500ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. مبلغ سپرده شرکت در مزایده مکان های مذکور مطابق جدول ذیل می باشد ،که برنده مزایده می بایست مبلغ واریزی را به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس واریز نماید. - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 9/9/99 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده و در پاکتهای سربسته و به صورت لاک ومهر شده به واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند. - پیشنهادات رسیده راس ساعت13 روز دوشنبه مورخه 10/9/99 در کمیسیون معاملات عالی که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد، عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. ردیف نوع صنف/کاربری نشانی مبلغ پایه کارشناسی اجاره بهاء ماهیانه (ریال ) مبلغ ودیعه ( ریال ) مبلغ سپرده شرکت در مزایده 1 جایگاه تبلیغات بازار ماهی فروشان قدیم پشت شهر 000/000/65 ریال - 000/000/60 ریال 2 جایگاه مینی سوپر بلوار امام خمینی (ره) جنب شرکت برق منطقه ای 000/000/10 ریال 000/000/150 ریال 000/000/60 ریال 3 جایگاه مرغ فروشی گلشهر جنوبی ،بلوار 12 فروردین 000/000/30 ریال 000/000/200 ریال 000/000/60 ریال 4 جایگاه مرغ فروشی گلشهر شمالی ، بلوار مصطفی خمینی جنب بوستان بنفشه 000/000/30 ریال 000/000/200 ریال 000/000/60 ریال 5 جایگاه فروش سبزی بسته بندی شده بلوار امام خمینی سه راه گمرک جنب نهضت سواد آموزی 000/000/13 ریال 000/000/150 ریال 000/000/60ریال 6 جایگاه (خواروبار و مرغ فروشی ) بلوار شهدای خلیج فارس ضلع جنوب مجتمع طلاب 000/000/40 ریال 000/000/350 ریال 000/000/60ریال 7 کانکس مرغ فروشی بلوار جمهوری اسلامی ابتدای محله امیرآباد جنب فروشگاه نمونه 000/000/25 ریال 000/000/200 ریال 000/000/60 ریال 8 کانکس مرغ فروشی بلوار امام خمینی نبش بوستان خلیج فارس 000/000/23 ریال 000/000/200 ریال 000/000/60 ریال 9 کانکس مرغ فروشی بلوار امام خمینی سه راه گمرک جنب نمایندگی ایران خودرو 000/000/13 ریال 000/000/150 ریال 000/000/60 ریال 10 کانکس میوه فروشی گلشهر شمالی کوی نواب ابتدای خیابان کوشا 000/000/25 ریال 000/000/200 ریال 000/000/60 ریال 11 کانکس فروش لوازم التحریر بلوار امام خمینی پشت بوستان شهید دباغیان جنب سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 000/000/10 ریال 000/000/150 ریال 000/000/60 ریال 12 غرفه شماره 2 بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد 000/000/5 ریال 000/000/100 ریال 000/000/30 ریال 13 غرفه شماره 4 بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد 000/000/5 ریال 000/000/100 ریال 000/000/30 ریال 14 غرفه شماره 8 بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد 000/000/5 ریال 000/000/100 ریال 000/000/30 ریال 15 غرفه میوه فروشی شماره 29 بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد 000/000/25 ریال 000/000/200 ریال 000/000/30 ریال 16 غرفه شماره 32 گل فروشی و فضای محوطه بازار (گل فروشی ) بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد 000/000/25 ریال 000/000/200 ریال 000/000/30 ریال 17 یک باب دفتر اداری بلوار ساحلی امام سجاد (ع) روبروی مسجد صاحب الزمان پشت شهر بازار ماهی فروشان بندرعباس 000/000/7 ریال - 000/000/60 ریال (( روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات