عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/8/28
  آخرين مهلت :1399/9/8
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری مکانهای به شرح ذیل به صورت اجاره رااز طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذارنماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 545،000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مهلت مقرر در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد ازمورخه28/8/99 لغایت 8/9/99می باشد. • هزینه درج آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مطابق جدول به شرح ذیل به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری نزد بانک مهرایران واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). • سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست مبلغ اعلامی توسط موجر رابه عنوان حسن انجام کار دروجه سازمان تودیع نماید. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری مورخه 11/9/99پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده درمورخه 12/9/99 ساعت 15 درکمیسیون معاملات که درمحل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود. • سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. • مستاجر پس ازپایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق کسب و پیشه را از خود سلب واسقاط می نماید. • ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی wwwsmfazayesabz.bandarabbs.ir مراجعه نمایید . روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس ردیف مکان نوع فعالیت مساحت(مترمربع) مبلغ پایه مزایده اجاره بهاء ماهیانه(ریال) میزان سپرده شرکت در مزایده مدت زمان قرارداد 1 بوستان شورا مجموعه بازی 400 6،000،000 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 2 بوستان ورزش عینک مجازی 4 000/000/11 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 3 بلوار شهید رجایی بعد از میدان امام علی دکه تنقلاتی 4 000/600/1 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 4 بوستان نونهالان دکه تنقلاتی 4 000/500/2 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 5 بوستان غدیر سفره خانه سنتی 287 000/000/60 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 6 جنب ساختمان نظام مهندسی مجموعه بازی 332 000/000/40 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 7 بوستان صفا دفتر پیشخوان دولت 130 000/000/50 000/000/30 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 8 بوستان کپشکن کافی شاپ 40 17،000،000 30،000،000 یک سال درصورت رضایت سازمان تادوسال قابل تمدید 9 بوستان ولایت سوپرمارکت 38 5،000،000 30،000،000 یک سال درصورت رضایت سازمان تادوسال قابل تمدید 10 جنب پاساژ نخل گلفروشی 195 25،000،000 30،000،000 یک سال درصورت رضایت سازمان تادوسال قابل تمدید

<< بازگشت به ليست مناقصات