عنوان مزایده :(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/10/8
  آخرين مهلت :1399/10/16
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی (( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 792/1 مورخ 12/09/99، 4690/1 و 340/1 مورخ 14/07/99 شورای اسلامی شهر بندرعباس نسبت به فروش املاک ذیل جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه های بشرح مندرج در اسناد و شرایط از طریق مـزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حـقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی در مهلت مقرر به اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی(ره) شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 08/10/99 لغایت 16/10/99) - هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هرگونه مالیات بر عهده برنده مزایده می باشد. - میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای یک ماه اعتبار به شماره حساب0105926679003 شهرداری واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت لاک و مهرشده تحویل نمایند. - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی شهرداری می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 21/10/99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. - پیشنهادات ساعت روز دوشنبه مورخ 22/10/99 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . - بازدید از هریک از املاک آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات املاک و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد . پرداخت مبلغ مزایده بصورت نقد و غیرنقد ( اسناد مطالبات شهرداری) بوده که شرایط پذیرش اسناد مطالبات و نحوه اعلام برنده بشرح مندرج در شرایط مزایده می باشد. -شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداري بندر عباس و موضوع مفاد آئین نامه معاملات شهرداري تهران واز سوي پیشنهاد دهنده میباشد . -سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . -مبلغ پروانه به مبلغ پیشنهادی قطعات (زمین) افزوده می گردد. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس مطالبات مجاز میزان سپرده (ریال) بهای قطعه بدون احتساب مبلغ پروانه (ریال) بهای واحد (ریال) موقعیت قطعه کاربری مساحت (مترمربع) شماره قطعه نوع واگذاری ردیف اجرای نرده خط اتوبوس پر سرعت 000/000/335 000/000/704/16 000/000/800 طبقه زیرزمین مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 88/20 10A سرقفلی 1 تقاطع غیرهم سطح رسالت شمالی مهرگان 000/000/286 000/000/296/14 000/000/800 طبقه زیرزمین مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 87/17 12 سرقفلی 2 تکمیل ساختمان شهرداری 000/000/315 000/000/720/15 000/000/800 طبقه زیرزمین مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 65/19 36 سرقفلی 3 زیرساخت خدمات شهری 000/000/247 000/000/336/12 000/000/800 طبقه زیرزمین مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 42/15 42 سرقفلی 4 آبگرفتگی معابر و بهسازی خورها (خور کشاورز) 000/000/279 000/000/904/13 000/000/800 طبقه زیرزمین مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 38/17 62 سرقفلی 5 آبگرفتگی معابر و بهسازی خورها(خیابان دانشمند) 000/000/236 000/000/795/11 000/000/700 طبقه اول مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 85/16 231 سرقفلی 6 آماده سازی محل صنوف آلاینده 000/000/298 000/000/896/14 000/000/700 طبقه اول مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 28/21 233 سرقفلی 7 تقاطع غیرهم سطح رسالت امام خمینی(ره) 000/000/268 000/000/368/13 000/000/600 طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 28/22 263 سرقفلی 8 آسفالت معابر و محلات 000/000/214 000/000/686/10 000/000/600 طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 81/17 305 سرقفلی 9 اجرای نرده خط اتوبوس پرسرعت 000/000/176 000/000/784/8 000/000/600 طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 64/14 307 سرقفلی 10 آماده سازی محل صنوف آلاینده 000/000/231 000/000/532/11 000/000/600 طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 22/19 310 سرقفلی 11 آبگرفتگی معابر و بهسازی خورها(خور سنگ کن) 000/000/875 000/300/739/43 00/000/110 نیروی انتظامی مسکونی 63/397 33 سند مالکیت 12 زیرساخت خدمات شهری 000/000/369 000/000/446/18 000/000/200 همکف بلوار امام حسین(ع) تجاری 85/70 1 سند مالکیت 13 000/000/100 نیم طبقه بلوار امام حسین(ع) 76/42 تقاطع غیرهم سطح خواجو 000/000/275 000/000/732/13 000/000/200 همکف بلوار امام حسین(ع) تجاری 66/68 2 سند مالکیت 14 اجرای نرده خط اتوبوس پرسرعت 000/000/246 000/000/258/12 000/000/200 همکف بلوار امام حسین(ع) تجاری 29/61 3 سند مالکیت 15 پارک آکواریوم 000/000/196 000/000/778/9 000/000/200 همکف بلوار امام حسین(ع) تجاری 89/48 4 سند مالکیت 16 خدمات حمل و نقل ترافیک (اقلام ترافیکی) 000/000/257 000/000/844/12 000/000/200 همکف بلوار امام حسین(ع) تجاری 22/64 5 سند مالکیت 17 خدمات حمل و نقل ترافیک(دوربین) 000/000/198 000/000/880/9 000/000/100 آپارتمان طبقه دوم 42 واحدی پشت بازار امام حسین(ع) مسکونی 80/98 - سند مالکیت 18 آبگرفتگی معابر و بهسازی خورها(میدان امامت) 000/000/221 000/400/039/11 000/000/60 نخل ناخدا مسکونی 99/183 2 برگ واگذاری 19 آبگرفتگی معابر و بهسازی خورها(بلوار ناصر) 000/000/250 000/200/487/12 000/000/60 نخل ناخدا مسکونی 12/208 4 برگ واگذاری 20 آبگرفتگی معابر و بهسازی خورها(بلوار پاسداران) 000/000/180 000/000/000/9 000/000/60 4/2 هکتاری مسکونی 150 98 برگ واگذاری 21 تقاطع غیرهم سطح خواجو 000/000/137 000/000/825/6 000/000/195 موسی زاده تجاری 35 2 برگ واگذاری 22 ساختمان شهرداری مرکزی 000/000/327 000/000/320/16 000/000/85 ولیعصر مسکونی 192 204 سند مالکیت 23 امنیت شبکه (IT) 000/000/323 000/000/150/16 000/000/85 ولیعصر مسکونی 190 10 سند مالکیت 24 - 000/000/069/1 000/000/450/53 000/000/50 چمران فرهنگی 1069 1263 برگ واگذاری 25 - 000/000/441/1 000/000/048/72 000/000/120 سمدو آموزشی 4/600 4 سند مالکیت 26 - 000/000/151/1 000/000/512/57 000/000/140 سمدو درمانی 8/410 5 سند مالکیت 27 پارک آکواریوم 000/000/234 000/000/700/11 000/000/180 همکف میدان تره بار تجاری 65 خرده فروشی1 سرقفلی 28 تقاطع غیرهم سطح خواجو 000/000/229 000/000/430/11 000/000/180 همکف میدان تره بار تجاری 5/63 خرده فروشی2 سرقفلی 29 فاز دوم بلوار ساحلی اولویت پنجم 000/000/229 000/000/430/11 000/000/180 همکف میدان تره بار تجاری 5/63 خرده فروشی3 سرقفلی 30 آماده سازی محل صنوف آلاینده 000/000/234 000/000/700/11 000/000/180 همکف میدان تره بار تجاری 65 خرده فروشی4 سرقفلی 31 زیرساخت فضای سبز (لوله و اتصالات) 000/000/234 000/000/700/11 000/000/180 همکف میدان تره بار تجاری 65 خرده فروشی5 سرقفلی 32 تقاطع غیرهم سطح نایبند 000/000/791 000/000/548/39 000/000/800 همکف بازار ماهی فروشان تجاری 81/37 39F سرقفلی 33 000/000/400 نیم طبقه بازار ماهی فروشان 25/23 پارک آکواریوم 000/000/516 000/000/796/25 000/000/800 همکف بازار ماهی فروشان تجاری 68/24 40F سرقفلی 34 000/000/400 نیم طبقه بازار ماهی فروشان 13/15 زیرساخت خدمات شهری (سطل زباله) 000/000/539 000/000/948/26 000/000/800 همکف بازار ماهی فروشان تجاری 79/25 41F سرقفلی 35 000/000/400 نیم طبقه بازار ماهی فروشان 79/15 اولویت پنجم(فاز دوم بلوار ساحلی) 000/000/049/2 000/500/413/102 000/000/700 همکف بازار ماهی فروشان تجاری 13/112 42F سرقفلی 36 000/000/350 نیم طبقه بازار ماهی فروشان 35/68 آسفالت معابر و محلات 000/000/307 000/000/318/15 000/000/600 مغازه طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 53/25 266 سرقفلی 37 اجرای ایستگاه خط اتوبوس پرسرعت 000/000/208 000/500/356/10 000/000/550 مغازه طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 83/18 314 سرقفلی 38 خدمات حمل و نقل و ترافیک (دوربین) 000/000/346 000/000/280/17 000/000/60 کوی امیرآباد(زمین) مسکونی 288 270 برگ واگذاری 39 خرید و تجهیز مهمانسرا تهران 000/000/296/1 000/000/764/64 000/000/180 طرح تفکیکی ملوانان (چمران) تجاری 80/359 2/1252 برگ واگذاری 40

<< بازگشت به ليست مناقصات