عنوان مزایده :اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 8/10/99
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/10/13
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالی)) اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 8/10/99 ملک به شرح ذیل از موضوع مزایده حذف می گردد. مطالبات مجاز میزان سپرده (ریال) بهای قطعه بدون احتساب مبلغ پروانه (ریال) بهای واحد (ریال) موقعیت قطعه کاربری مساحت (مترمربع) شماره قطعه نوع واگذاری ردیف - 000/000/151/1 000/000/512/57 000/000/140 سمدو درمانی 8/410 5 سند مالکیت 27

<< بازگشت به ليست مناقصات