عنوان مزایده :« آگهی تجدید مـزایـده حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/11/13
  آخرين مهلت :1399/11/27
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :« آگهی تجدید مـزایـده حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره تعدادی از آهن آلات اسقاطی موجود در میدان تره بار قدیم خود را به آدرس بعد از میدان دفاع مقدس به سمت جاده میناب و همچنین آهن آلات موجود در کشتارگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده بندرعباس – سیرجان بین روستای چهچکور و بابا غلام از طریق فراخوان عمومی ( مزایده حراج) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش رساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی حداکثر به مدت 10روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع در ابتدای جاده بندرعباس –میناب میدان جدید میوه تره بار بندرعباس واحد حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد مزایده و بازدید از محل از تاریخ 13/11/99 الی 27/11/99 ) -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/500 ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. -مبلغ سپرده شرکت در مزایده (حراج) آهن آلات اسقاطی000/000/60 ریال می باشد.که برنده مزایده می بایست مبلغ واریزی را به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس واریز نماید. - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. -آخرین مهلت خرید اسناد و واریز مبلغ سپرده ساعت 13 روز دو شنبه مورخ 27/11/99 می باشد. - متقاضیان می بایست با ارائه تصویر کارت ملی ، شناسنامه ، سپرده شرکت در مزایده ، اسناد و شرایط مزایده (حراج) پیشنهاد خود را به صورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات حراج در ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 27/11/99 که در محل سازمان تشکیل می گردد ارائه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. (( واحد روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس))

<< بازگشت به ليست مناقصات