عنوان مزایده :« آگهی مـزایـده عمومی (مرحله دوم ) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/11/15
  آخرين مهلت :1399/11/26
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :« آگهی مـزایـده عمومی (مرحله دوم ) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره تعداد55 باب غرفه ماهی قرمز ، سبزه ، و محصولات مرتبط با ایام نوروز به مدت 15 روز که آدرس و شرایط آن در اسناد مزایده قید گردیده از طریق فراخوان عمومی ( مزایده ) به صورت اجاره موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی حداکثر به مدت 7روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع در ابتدای جاده بندرعباس -میناب میدان جدید میوه وتره بار بندرعباس واحد حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد مزایده از تاریخ 15/11/99 الی 26/11/99). -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/500 ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. -مبلغ سپرده شرکت در مزایده غرفه های عرضه و فروش ماهی قرمز و محصولات مرتبط با ایام نوروز ( به ازاء هر جایگاه ) به مبلغ 000/000/12 ریال می باشد.که برنده مزایده می بایست مبلغ واریز را به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس واریز نماید. - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه29/11/99 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده و در پاکتهای سربسته و به صورت لاک ومهر شده به واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند. - پیشنهادات رسیده راس ساعت13روزشنبه مورخه 2/12/99 در کمیسیون معاملات عالی که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد .حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد، عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. (( روابط عمومی و اموربین الملل عمومی شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات