عنوان مزایده :((بسمه تعالي)) (( اصلاحیه دوم )) آگهی مزایده املاک شهرداری مرکزی بندرعباس مورخ 31/1/1400 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) (( اصلاحیه دوم )) آگهی مزایده املاک شهرداری مرکزی بندرعباس مورخ 31/1/1400 به شرح ذیل اصلاح می گردد: آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-تاریخ فروش اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت14/30 روز یکشنبه مورخ 19/2/1400 تمدید می گردد. 2-پیشنهادات ساعت 15 روز یکشنبه 19/2/1400 در کمیسیون عالی معاملات که در شهرداری مرکزی بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات