عنوان مزایده :((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1400/3/8
  آخرين مهلت :1400/3/18
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی ((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس در نظر دارد نسبت به اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی و گردشگری سورو ) پلاژ آقایان ) واقع در واقع در مجتمع فرهنگی ورزشی و گردشگری سورو با مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه به مبلغ 000/000/70 ریال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز به اداره حقوقی و امور قراردادهای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام حسین (ع)-روبروی مهرگان- جنب پلاتو دریا مراجعه نمایند. ( فروش اسناد از تاریخ 08/03/1400 لغایت18/03/1400 ) - هزینه فروش اسناد مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب جاری 0105645075007 می باشد. -میزان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ000/000/300 ریال می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی به شماره حساب سپرده 0105645167001 عهده بانک ملی شعبه شهرداری یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار باشد .( چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد) -چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در جهت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی سازمان می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 23/03/1400 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و مهر و موم شده و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. - پیشنهادات ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 24/03/1400 در کمیسیون عالی معاملات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. -پرداخت هزینه نشر آگهی و کارشناسی و هرگونه عوارض و ...مالیات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. - مزایده عندالزوم حضوری برگزار می گردد بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. -شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . - بازدید از املاک مورد نظر آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات املاک و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد . -سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . - مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ به مدت سه سال می باشد که با توافق طرفین و رضایت سازمان تا دوره یکساله ، قابل تمدید خواهد بود . مبلغ اجاره بها سالیانه (سه سال اول) با افزایش حداقل 20 درصد نسبت به سال قبل تعیین گردیده و در صورت تمدید قرارداد ( دو دوره یکساله) با اخذ نظریه کارشناسی ضمن رعایت حداقل افزایش 20 درصد سالیانه،اجاره بها تعیین می گردد. - برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست معادل سه ماه اجاره بهاء پیشنهادی را بعنوان حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید ودر صورت تاخیر در اجرای موضوع مزایده به ازای هر روز مبلغ 000/000/5 بعنوان جریمه به حساب برنده مزایده اعمال می گردد. - برنده مزایده می بایست مبلغ 12 ماه اجاره بهاء را به صورت یکجا در ابتدای قرارداد به حساب سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس واریز نماید. روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات