عنوان مزایده :بسمه تعالی (( آگهی تجدید مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس در نظر دارد
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1400/4/9
  آخرين مهلت :1400/4/19
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی (( آگهی تجدید مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس در نظر دارد به استناد مجوز های شماره های 1307/1 مورخ 25/12/99، 7920/1 مورخ 12/9/99 ،1244/1 مورخ 21/1/1400 ، 975/1 مورخ 3/12/99 و 1161/1 مورخ 13/2/1400 شورای اسلامی شهر بندرعباس نسبت به فـروش امـلاک ذیل جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه های بشرح مندرج در اسناد و شرایط از طریق مـزایده عمومی به اشـخاص حقیـقی و حـقوقی واجدالشـرایط اقـدام نمـاید. لـذا از متقاضیان دعوت می گردد جهـت دریافت اسنـاد مزایده از تاریخ درج آگهی در مهلت مقرر به اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداریبندرعباس واقع در بلوار امام خمینی(ره) شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. ( فروش اسناد از تاریخ 09/04/1400 لغایت 19/04/1400) - هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هرگونه مالیات بر عهده برنده مزایده می باشد. - میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای یک ماه اعتبار به شماره حساب0105926679003 شهرداری واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت لاک و مهرشده تحویل نمایند. - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی شهرداری می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز سه شنبهمورخ22/ 04/1400 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. - پیشنهادات ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ23 / 04/1400 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . - بازدید از هریک از املاک آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات املاک و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد . پرداخت مبلغ مزایده بصورت نقد و غیرنقد ( اسناد مطالبات شهرداری) بوده که شرایط پذیرش اسناد مطالبات و نحوه اعلام برنده بشرح مندرج در شرایط مزایده می باشد. -شرکت درمزایدهوارائهپیشنهادبهمنزلهقبولشروطوتکالیف شهرداريبندر عباس وموضوعمفادآئیننامهمعاملات شهرداريتهرانو از سويپیشنهاددهندهمیباشد . -سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس مطالبات مجاز میزان سپرده (ریال) جمع کل مبلغ پایه (ریال) قیمت پایه هرمترمربع (ریال) موقعیت قطعه کاربری مساحت (مترمربع) شماره قطعه ردیف دفع آبهای سطحی(محله مینابیها) 000/000/268 000/000/368/13 000/000/600 طبقه دوم مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 28/22 263 1 ایجاد فضای سبز( کمپ اسکان) 000/000/246 000/000/258/12 000/000/200 همکف بلوار امام حسین(ع) تجاری 29/61 3 2 آبگرفتگی معابر(خیابان اصلی پیامبر اعظم(ص) 000/000/196 000/000/778/9 000/000/200 همکف بلوار امام حسین(ع) تجاری 89/48 4 3 زیرساخت فضای سبز(شهید سلیمانی جنب و دریاچه پنجه علی 000/000/069/1 000/000/450/53 000/000/50 چمران فرهنگی 1069 1263 4 مطالبات مرتبط 000/000/716/2 000/900/773/135 000/000/600 مجتمع باران بلوار سیدجمال همکف تجاری 32/156 1 5 000/000/280 نیم طبقه 46/144 آسفالت معابر و بلوار ساحلی(الویت پنجم) 000/000/778/2 000/400/893/138 000/000/600 مجتمع باران بلوار سیدجمال همکف تجاری 170 2 6 000/000/280 نیم طبقه 16/128 بلوار ساحلی شرقی (فاز اول) 000/000/538/2 000/700/892/126 000/000/600 همکف تجاری 97/148 3 7 000/000/280 نیم طبقه 4/130 بلوار ساحلی شرقی(آنتنی فاز 3و4) 000/000/568 000/700/355/28 000/000/300 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه دوم اداری 5/90 5 8 آسفالت معابر(منطقه 3 و4) 000/000/543 000/500/130/27 000/000/300 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه سوم اداری 52/87 8 9 ایجاد پارک بوتانیک 000/000/631 000/800/534/31 000/000/300 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه سوم اداری 27/102 10 10 دفع آبهای سطحی(خور سهند تا اتوبوسرانی) 000/000/629 000/300/404/31 000/000/300 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه چهارم اداری 49/101 15 11 دفع آبهای سطحی (بلوار امام (ره) سمدو تا دریا 000/000/765 000/300/208/38 000/000/300 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه چهارم اداری 47/124 18 12 مطالبات مرتبط 000/000/884 000/500/169/44 000/000/350 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه پنجم اداری 7/123 19 13 زیرساخت پارکها 000/000/728 000/300/375/36 000/000/350 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه پنجم اداری 49/101 21 14 دفع ابهای سطحی(مسجد حمزه) 000/000/633 000/700/630/31 000/000/350 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه ششم اداری 52/87 26 15 دفع آبهای سطحی( چهارراه هرمز تا هدیش) 000/000/736 000/000/786/36 000/000/350 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه ششم اداری 27/102 28 16 آسفالت معابر(بلوار ساحلی الویت پنجم) 000/000/656 000/800/798/32 000/000/350 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه هفتم اداری 5/90 35 17 آسفالت معابر(بلوار ساحلی الویت پنجم) 000/000/889 000/300/418/44 000/000/350 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه هفتم اداری 47/124 36 18 تقاطع غیر هم سطح پیامبر اعظم(ص) 000/000/886 000/700/293/44 000/000/350 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه هشتم اداری 7/123 37 19 دفع آبهای سطحی (خور گورسوزان) 000/000/876 000/600/791/43 0000/000/120 امیرآباد تجاری مسکونی 93/364 2 20 بلوار ساحلی شرقی(آنتنی فاز 3و4) 000/000/664 000/800/168/33 0000/000/120 امیرآباد تجاری مسکونی 49/276 3 21 آسفالت معابر (تهیه قیر) 000/000/812 000/400/586/40 000/000/135 بلوار پردیس مسکونی 64/300 36 22 زیرساخت پارکها و فضای سبز 000/000/589 000/000/400/29 000/000/120 نایبند شمالی مسکونی 245 30 23 - 000/000/488 000/000/360/24 000/000/70 امیرآباد مسکونی 348 226 24 - 000/000/43 000/080/129/2 000/000/17 آیت الله غفاری مسکونی 24/125 5 25 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/340 000/000/695/16 000/000/45 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 371 572 26 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/244/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 573 27 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/244/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 574 28 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/300 000/000/580/14 000/000/45 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 324 575 29 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/260 000/000/771/12 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 297 608 30 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/244/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 609 31 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/280 000/000/552/13 000/000/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 610 32 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/290 000/000/256/14 000/000/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 324 611 33 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/290 000/000/256/14 000/000/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 324 540 34 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/244/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 541 35 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/244/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 542 36 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/320 000/000/953/15 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 371 543 37 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/330 000/500/138/16 000/500/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 371 580 38 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/244/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 581 39 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/290 000/000/256/14 000/000/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 324 583 40 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/244/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 625 41 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/244/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 626 42 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/240 000/500/602/11 000/500/42 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 273 627 43 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/240 000/500/602/11 000/500/42 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 273 628 44 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/370 000/500/378/18 000/500/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 413 633 45 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/280 000/000/545/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 315 634 46 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/280 000/000/545/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 315 635 47 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/310 000/000/155/15 000/300/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 350 636 48 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/310 000/000/295/15 000/700/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 350 637 49 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/240 000/500/602/11 000/500/42 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 273 686 50 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/240 000/500/602/11 000/500/42 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 273 687 51 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/244/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 688 52 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/398/13 000/500/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 689 53 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/280 000/000/522/13 000/000/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 742 54 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/280 000/000/522/13 000/000/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 743 55 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/280 000/000/522/13 000/000/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 744 56 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/280 000/000/706/13 000/500/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 745 57 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/244/13 000/000/43 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 691 58 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/240 000/500/602/11 000/500/42 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 273 692 59 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/240 000/500/602/11 000/500/42 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 273 693 60 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/340 000/000/695/16 000/000/45 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 371 694 61 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/280 000/000/552/13 000/000/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 747 62 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/280 000/000/552/13 000/000/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 748 63 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/280 000/000/552/13 000/000/44 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 308 749 64 مطالبات مرتبط پروژه های بلوار ساحلی(شرقی الویت پنجم) پیامبر اعظم(ص) 000/000/270 000/000/320/13 000/000/45 شهرک پیامبر اعظم(ع) مسکونی 296 750 65 - 000/000/260 000/000/700/12 000/000/200 میدان جدید میوه و تره بار تجاری 5/63 خرده فروشی  66 - 000/000/260 000/000/700/12 000/000/200 میدان جدید میوه و تره بار تجاری 5/63 خرده فروشی  67 شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات