عنوان مزایده :((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباسدر نظر دارد نسبت به برگزاری فراخوان مزایده طبق جدول ذیل اقدام نماید.
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1400/5/25
  آخرين مهلت :1400/6/8
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی ((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباسدر نظر دارد نسبت به برگزاری فراخوان مزایده طبق جدول ذیل اقدام نماید. ردیف موضوع قیمت پایه مبلغ سپرده 1 اجاره 1 عدد تابلو تبلیغاتی دو وجهی به متراژ 70 متر مربع 000/000/45 ریال 000/000/27 ریال 2 اجاره سوله اسکلت فلزی واقع در بلوار امام خمینی ،پشت پاساژ نخل ،خیابان بهار ،کوچه شهید مرشدی به متراژ 840 متر مربع در یک طبقه 000/000/110 ریال 000/000/66 ریال 3 اجاره 4 عدد تابلو تبلیغاتی به متراژ 214 متر مربع 000/000/255 ریال 000/000/153 ریال از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی در مهلت مقرر به اداره حقوقی و امور قراردادهای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام حسین (ع) ، روبروی مهرگان ، جنب پلاتو دریا مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 25/5/1400 لغایت 8/6/1400 ) -هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، قیمت نقل و انتقال ، عوارض و هر گونه مالیات اعم از ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد و می بایست هنگام عقد قرارداد مبالغ مشخص شده را تسویه نماید. - هزینه فروش اسناد مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب جاری 0105645075007 می باشد. - سپرده شرکت (مطابق جدول بشرح فوق) در مزایده بایستی بصورت واریز نقدی به شماره حساب سپرده 0105645167001 یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار باشد . - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در زمانمقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی سازمان می باشد. پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ13/6/1400 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و مهر و موم شده و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. - پیشنهادات ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ14/6/1400در کمیسیون عالی معاملات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. - مزایده عندالزوم حضوری برگزار می گردد بنابراین حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامیست بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. -شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . -چنانچه برنده مزایده پس از انعقاد قرارداد درخواست فسخ را داشته باشد ، معادل 3 ماه اجاره بهاء ماهیانه به نفع صندوق سازمان ضبط می گردد و مستأجر حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید. -سایر اسناد ، شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . -مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ به مدت یکسال می باشد . در صورت رضایت و توافق طرفین تا 2 دوره یکساله ضمن اعمال حداقل 20% افزایش سالیانه قابل تمدید می باشد -پیشنهاد دهندگان میبایست نسبت به ارائه گواهی عدم بدهی به شهرداری و سازمان های تابعه همراه مستندات شرکت در مزایده اقدام نماید. روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات