عنوان مزایده :آگهی مزایده 2 باب کانکس و یک جایگاه واقع در سطح شهر سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :16000000 ریال - 20800000 ریال
  عنوان روزنامه :بشارت نو - صبح ساحل
  تاريخ انتشار :1400/11/10
  آخرين مهلت :1400/11/27
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی آگهی مزایده 2 باب کانکس و یک جایگاه واقع در سطح شهر سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس شهرداری بندرعباس (سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری)در نظر دارد فراخوان عمومی مزایده 2 باب کانکس و یک جایگاه واقع در سطح شهر به شماره 5000004916000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان : 10/11/1400 ساعت 8:00 تا 27/11/1400 ساعت 00 : 19 - مهلت دریافت اسناد فراخوان: از 10/11/1400 ساعت 8:00 تا 16/11/1400 ساعت 00 : 19 - تاریخ بازدید: 10/11/1400 ساعت 8:00 تا 27/11/1400 ساعت 00 : 19 - مهلت ارسال پیشنهادات:10/11/1400 ساعت 8:00 تا 27/11/1400 ساعت 00 : 19 - زمان بازگشایی پاکت ها: 30/11/1400 ساعت 14:00 - زمان اعلام برنده : 1/12/1400 ساعت 00 : 8 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره 09938098516 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات