عنوان مزایده :آگهی مزایده ساماندهی گاریهای فعال در محدوده بازار شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :16000000 ریال - 20800000 ریال
  عنوان روزنامه :دریای اندیشه - کار و کارگر
  تاريخ انتشار :1400/11/10
  آخرين مهلت :1400/11/27
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی آگهی مزایده ساماندهی گاریهای فعال در محدوده بازار شهرداری بندرعباس شهرداری بندرعباس (سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری)در نظر دارد فراخوان عمومی مزایده ساماندهی گاریهای فعال در محدوده بازار شهرداری بندرعباس به شماره 5000004916000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان : 10/11/1400 ساعت 8:00 تا 27/11/1400 ساعت 00 : 19 - مهلت دریافت اسناد فراخوان: از 10/11/1400 ساعت 8:00 تا 16/11/1400 ساعت 00 : 19 - تاریخ بازدید: 10/11/1400 ساعت 8:00 تا 27/11/1400 ساعت 00 : 19 - مهلت ارسال پیشنهادات:10/11/1400 ساعت 8:00 تا 27/11/1400 ساعت 00 : 19 - زمان بازگشایی پاکت ها: 30/11/1400 ساعت 14:00 - زمان اعلام برنده : 1/12/1400 ساعت 00 : 8 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره 09938098516 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات