عنوان مزایده :فراخوان عمومی یک مرحله ای اجاره 7 غرفه واقع در بوستانهای سطح شهر
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :16000000 ریال - 12600000 ریال
  عنوان روزنامه :دریای اندیشه - سراج
  تاريخ انتشار :1400/10/28
  آخرين مهلت :1400/11/3
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : بسمه تعالی شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای اجاره 7 غرفه واقع در بوستانهای سطح شهر به شماره 5000004916000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:28/10/1400 ساعت 8:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:3/11/1400 ساعت :19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات:28/10/1400ساعت :8:00 الی 17/11/1400 ساعت :19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 18/11/1400 ساعت 14:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره 07633753418 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات