عنوان مزایده : آگهی مزایده عمومی حضوری (حراج ) سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1400/12/12
  آخرين مهلت :1400/12/18
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مزایده عمومی حضوری (حراج ) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری تعداد 80 مورد غرف جهت عرضه موقت مایحتاج واقع دربوستانهای اسکان مهمانان نوروزی به صورت اجاره به مدت 19 روز به صورت اجاره را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذارنماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت 7روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد و بازدید از محل از مورخه 12/12/1400 لغایت 18/12/1400می باشد. • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مبلغ 30،000،000 ریال به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0105662057004 نزد بانک ملی به نام سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). آخرین مهلت واریز مبلغ سپرده ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 24/12/1400 می باشد. • سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده قبل از عقد قرارداد می بایست مبلغ اجاره بها پیشنهادی دروجه سازمان تودیع نماید. • متقاضیان می بایست با ارائه تصویر کارت ملی،شناسنامه و سپرده شرکت در مزایده اسناد و شرایط مزایده (حراج) پیشنهاد خود را بصورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات (حراج ) راس ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 24/12/1400 که در محل سازمان تشکیل می گردد ارائه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامی می باشد. بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • مستاجر پس ازپایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق کسب و پیشه رااز خود سلب واسقاط می نماید. • ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی wwwsmfazayesabz.bandarabbs.ir مراجعه نمایید . روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات