عنوان مزایده :آگهی مزایده ساماندهی دستفروشان خیابان حافظ و گاریهای واقع در سطح بازار و اطراف آن سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :38800000 ریال - 20800000 ریال
  عنوان روزنامه :صبح ساحل - سایه
  تاريخ انتشار :1401/3/23
  آخرين مهلت :1401/3/29
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی آگهی مزایده ساماندهی دستفروشان خیابان حافظ و گاریهای واقع در سطح بازار و اطراف آن سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس شهرداری بندرعباس (سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری)در نظر دارد فراخوان عمومی مزایده ساماندهی دستفروشان خیابان حافظ و گاریهای واقع در سطح بازار و اطراف آن به شماره 5001096210000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان : 23/03/1401 ساعت 12:00 تا 12/04/1401 ساعت 00 : 19 - مهلت دریافت اسناد فراخوان: 23/03/1401 ساعت 12:00 تا 29/03/1401 ساعت 00 : 19 - تاریخ بازدید: 23/03/1401 ساعت 12:00 تا 12/04/1401 ساعت 00 : 19 - مهلت ارسال پیشنهادات: 23/03/1401 ساعت 12:00 تا 12/04/1401 ساعت 00 : 19 - زمان بازگشایی پاکت ها: 13/04/1401ساعت 12:00 - زمان اعلام برنده : 14/04/1401 ساعت 8:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره 07633753418 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات