عنوان مزایده :شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی املاک( اداری-تجاری) شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :26800000 ریال - 12000000 ریال
  عنوان روزنامه :اقتصاد کیش - تماشاگران امروز
  تاريخ انتشار :1401/5/29
  آخرين مهلت :1401/6/5
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی املاک( اداری-تجاری) شهرداری بندرعباس به شماره 2001004916000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:29/05/1401 ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:05/06/1401 ساعت :19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات:29/05/1401ساعت :12:00 الی 15/06/1401 ساعت :19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 16/06/1401 ساعت 8:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره 07632223533 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات