عنوان مزایده :مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره 6 باب مغازه
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :34800000 ریال - 34800000 ریال
  عنوان روزنامه :ندای هرمزگان - همدلی
  تاريخ انتشار :1401/7/20
  آخرين مهلت :1401/7/27
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره 6 باب مغازه به شماره 5001004916000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:23/07/1401ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:27/07/1401ساعت :19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات:23/07/1401 ساعت :12:00 الی 07/08/1401 ساعت :19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 08/08/1401 ساعت 10:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : بندرعباس-سه راه گمرک-نبش خیابان صبا شماره تلفن: 07633349614 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات