عنوان مزایده :مزایده عمومی واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در محدوده فضای سبز شهری مناطق چهارگانه
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :26800000 ریال - 34800000 ریال
  عنوان روزنامه :اخبار صنعت - اقتصاد کیش
  تاريخ انتشار :1401/9/1
  آخرين مهلت :1401/9/6
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی مزایده عمومی واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در محدوده فضای سبز شهری مناطق چهارگانه سازمان سیمامنظر و فضای سبز شهری در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در محدوده فضای سبز شهری مناطق چهارگانه به شماره 5001004916000010را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:01/09/1401ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:06/09/1401ساعت :19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات: 01/09/1401 ساعت :8:00الی 16/09/1401 ساعت :19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 19/09/1401 ساعت 13:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : آزاد شهر،خیابان شهید تندگویان،کوچه ماندگاری 2 شماره: 07633753418-19 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات