عنوان مزایده :فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی املاک شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :20800000 ریال - 15600000 ریال
  عنوان روزنامه :اخبار کیش - اقتصاد پویا
  تاريخ انتشار :1401/9/23
  آخرين مهلت :1401/9/29
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی املاک شهرداری بندرعباس به شماره 2001004916000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:23/09/1401 ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:29/09/1401 ساعت :19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات:23/09/1401ساعت :12:00 الی 11/10/1401 ساعت :19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 12/10/1401 ساعت 13:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره 07632223533 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات