عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهری شهرداری بندر عباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1401/11/17
  آخرين مهلت :1401/11/23
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهری شهرداری بندر عباس درنظر دارد بهره برداری موقت محل اسکان در بوستانهای سطح شهر از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 763،000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان سیما منظر وفضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت 10روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه ماندگاری «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. • مهلت فروش اسناد و بازدید از محل ازمورخه17/11/1401 لغایت 23/11/1401می باشد. • مهلت ارسال پیشنهادات از مورخه 24/11/1401 لغایت 3/12/1401 می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسریبه مراکز استانها می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان می بایست به ازاء هرپیشنهاد مبلغ 100.000.000ریال به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0114983764001 شهرداری نزد بانک ملی واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). • سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست مبلغ اعلامی توسط موجر را به عنوان اجاره محل و10 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان حسن اجرای تعهدات دروجه سازمان تودیع نماید. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری مورخه 3/12/1401پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده درمورخه 6/12/1401 ساعت 13 درکمیسیون معاملات که در سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود. • سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. • مدت قرارداد ازتاریخ انعقاد قرارداد به مدت 20 روز ازمورخه 25/12/1401 لغایت 15/1/1402 می باشد. • ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.ir مراجعه نمایید . روابط عمومی و امور یبن الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات