عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1401/11/17
  آخرين مهلت :1401/11/23
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری تعدادی جایگاه در قالب بهره برداری موقت جهت عرضه مایحتاج گردشگران نوروزی دربوستانهای اسکان از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/763 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت 7روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه ماندگاری «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد و بازدید از محل ازمورخه17/11/1401 لغایت 23/11/1401می باشد. • مهلت ارسال پیشنهادات از مورخه 24/11/1401 لغایت 3/12/1401 می باشد. • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استان ها می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مبلغ 50،000،000 ریال به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0114983764001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرعباس واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). • سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده قبل از عقد قرارداد می بایست مبلغ اجاره بها پیشنهادی دروجه سازمان تودیع نماید و 000 /000/50 ریال را بعنوان حسن اجرای تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری مورخه 3/12/1401 پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده در مورخه6/12/1401 ساعت13 در کمیسیون معاملات که در محل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود • سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. • مدت قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 20 روز از مورخه 25/12/1401 لغایت 15/1/1402 می باشد. مستاجر پس ازپایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق کسب وپیشه را از خود سلب و اسقاط می نماید. ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.ir مراجعه نمایید . روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات