عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندر عباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1401/11/18
  آخرين مهلت :1401/11/24
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مزایده عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری تعدادی جایگاه در قالب بهره برداری موقت جهت عرضه و فروش ماهی قرمز ، سبزه وسایر محصولات مرتبط با ایام نوروز ، نان تمشی مشاغل خانگی و میوه فروشی در سطح شهر و بوستان های اسکان از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500.000ریال به حساب شماره 0111459466005درآمدسازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت 7روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –ابتدای جاده بندرعباس میناب (لاین شمالی)میدان میوه و تره بار جدید ساختمان اداری واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد و بازدید از محل ازمورخه18/11/1401 لغایت 24/11/1401می باشد. • مهلت ارسال پیشنهادات از مورخه25/11/1401 لغایت 06/12/1401 می باشد. • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استان ها می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مبلغ 30،000،000 ریال به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0114983764001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرعباس واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). • سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده قبل از عقد قرارداد می بایست مبلغ اجاره بها پیشنهادی دروجه سازمان تودیع نماید و 000 /000/50 ریال را بعنوان حسن اجرای تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری مورخه 06/12/1401 پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده در مورخه07/12/1401 ساعت13 در کمیسیون معاملات که در محل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود . • مدت قرارداد از تاریخ انعقاد جهت فروش ماهی قرمز ، سبزه وسایر محصولات مرتبط با ایام نوروز به مدت حداکثر15 روز از مورخه 16/12/1401 لغایت 01/01/ 1402 می باشد. • مدت قرارداد نان تمشی مشاغل خانگی و میوه فروشی در سطح شهر و بوستان های اسکان به مدت حداکثر30روز از مورخه 20/12/1401 لغایت 20/01/ 1402 می باشد. مستاجر پس ازپایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق کسب وپیشه را از خود سلب و اسقاط می نماید. ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 09938098516 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی WWW.Mayadin.bandarabbas.irمراجعه نمایید.

<< بازگشت به ليست مناقصات