عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس
  آگهي در محدوده :سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس
  منتشر کننده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1398/9/10
  آخرين مهلت :1398/9/18
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری مکانهای به شرح ذیل به صورت اجاره را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذارنماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 327،000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت هفت روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد ازمورخه 10/9/98 لغایت 18/9/98می باشد. • هزینه درج آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مطابق جدول به شرح ذیل به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری نزد بانک مهرایران واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). • سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست مبلغ اعلامی توسط موجر رابه عنوان حسن انجام کار دروجه سازمان تودیع نماید. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری روز شنبه مورخه 23/9/98پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخه 24/9/98 ساعت 14 درکمیسیون معاملات که درمحل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود. • سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله مختار خواهد بود. • مستاجر پس از پایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق کسب وپیشه را از خود سلب واسقاط می نماید. • ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.irمراجعه نمایید . روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس ردیف ساختار نوع فعالیت محل فعالیت اجاره بهاء ماهیانه میزان سپرده 1 یک قطعه زمین به مساحت 6 متر مربع راه اندازی عینک مجازی بوستان ورزش 000/500/11ریال 000/800/13ریال 2 یک قطعه زمین به مساحت 12 مترمربع لوازم التحریر بوستان پیامبر اعظم 4،500،000 ریال 5،400،000 ریال 3 یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع مجموعه بازی بلوار شهدای محراب نبش کوچه کوثر 11 13،000،000 ریال 15،600،000 ریال 4 یک باب غرفه به مساحت 37 متر مربع راه اندازی تنقلات(سوپرمارکت) ولایت 000/000/5 ريال 000/000/6 ريال 5 یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع راه اندازی مجموعه بازی بوستان کوشا 12 000/000/5 ريال 000/000/6 ريال 6 یک قطعه زمین به مساحت930 متر مربع راه اندازی مجموعه بازی بوستان دولت 000/000/10ريال 000/000/12 ريال 7 یک قطعه زمین راه اندازی فست فود سیار بوستان ورزش، بوستان پردیس به سمت طلوع بلوار ساحلی خواجه عطا 000/000/18ريال 000/000/30ريال 8 یک باب غرفه به مساحت 37مترمربع راه اندازی فست فود بوستان ولایت 11،500،000 ریال 13،800،000ریال 9 یک باب غرفه به مساحت 37 مترمربع راه اندازی کبابی بوستان ولایت 17،000،000ریال 20،400،000ریال 10 یک باب غرفه به مساحت 30مترمربع راه اندازی ایستگاه تقویت بوستان ناصر عبدالهی (لاله سابق) 3،300،000 ریال 3،960،000 ریال 11 یک قطعه زمین به مساحت 1844،35 راه اندازی پینت بال بوستان ورزش 65،000،000 ریال 78،000،000ریال

<< بازگشت به ليست مناقصات