عنوان مزایده :« آگهی مـزایـده عمومی » ماهی قرمز
  آگهي در محدوده : سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1398/10/4
  آخرين مهلت :1398/10/14
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : « آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره تعدادی جایگاه و کانکس های واقع در سطح شهر و وصولی عوارض و غرفه های موجود در بازارچه حسین آباد مطابق جدول ذیل به مدت یک سال و همچنین تعداد 66 غرفه ماهی قرمز ، سبزه ، و محصولات مرتبط با ایام نوروز به مدت 20 روز که آدرس و شرایط آن در اسناد مزایده قید گردیده از طریق فراخوان عمومی ( مزایده ) به صورت اجاره موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی حداکثر به مدت 7روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع در میدان گاز پایانه مسافربری خلیج فارس ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد مزایده از تاریخ 4/10/98 الی 14/10/98) -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/700ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. -مبلغ سپرده شرکت در مزایده غرفه های عرضه وفروش ماهی قرمز ومحصولات مرتبط با ایام نوروز ( به ازاء هر جایگاه) به مبلغ 000/000/12 ریال می باشد که برنده مزایده می بایست مبلغ واریزی را به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعبا س واریز نماید. -چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 17/10/98 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده و در پاکتهای سربسته و به صورت لاک ومهر شده به واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند. - پیشنهادات رسیده راس ساعت13روز چهار شنبه مورخه 18/10/98 در کمیسیون معاملات عالی که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد .حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد، عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. ردیف نوع صنف/ کاربری آدرس مبلغ پایه کارشناسی اجاره بهاء ماهیانه (به ریال ) ودیعه ( به ریال ) مبلغ سپرده شرکت در مزایده ( به ریال ) 1 بازارچه شامل (خواروبار ومرغ فروشی ) بلوار شهدای خلیج فارس جنب مجتمع طلاب 000/000/20 ریال 000/000/200 ریال 000/000/60 ریال 2 جایگاه فست فود بلوار شهید فراهانی مخابرات شهید قندی 000/000/30ریال 000/000/700 ریال 000/000/60 ریال 3 کانکس مرغ فروشی درخت سبز جنب درمانگاه شماره 8 000/000/15 ریال - 000/000/60 ریال 4 کانکس مرغ فروشی میدان صادقیه جنب پارک کاکتوس 000/000/17 ریال - 000/000/60 ریال 5 کانکس فست فود خیابان آیت اله غفاری جنوبی بطرف مسجد قدس 000/000/10 ریال - 000/000/60 ریال 6 غرفه شماره 14 و15 ( سنتی سرا ) بلوار پاسداران جنب مجتمع ورزشی هفت تیر بازارچه حسین آباد 000/000/7 ریال - 000/000/30 ریال 7 وصولی عوارض از خودروهای ورودی به میدان تره بار - 000/000/70 ریال - 000/000/100 ریال ((روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات