عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
(( بسمه تعالی )) (( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس6/8/9917/8/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه دوم آگهی واگذاری امور پشتیبانی درخصوص جلوگیری و رفع هرگونه سدمعبر صنوف،فروش و عرضه غیرمجاز اجناس و تره بار و معضلات شهری را از طریق مناقصه عمومی (بصورت حجمی) 5/8/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی واگذاری امور پشتیبانی درخصوص پیشگیری و کنترل و تخلفات شهری و تصرفات و اجرا آراء صادره از کمیسیون ماده صد در محدوده شهری و حریم شهر بندرعباس 21/7/995/8/99
اصلاحیه آگهی واگذاری امور پشتیبانی درخصوص جلوگیری و رفع هرگونه سدمعبر صنوف،فروش و عرضه غیرمجاز اجناس و تره بار و معضلات شهری را از طریق مناقصه عمومی (بصورت حجمی) مورخ 16/7/9929/7/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای مناطق یک و دو ( با رعایت محدوده جدید تعیین شده ) مورخ 15/7/9927/7/99
آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس22/7/997/8/99
((آگهی مناقصه عمومی))شهرداری بندرعباس 21/7/9930/7/99
(( تجدید آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه دو بندرعباس 21/7/9930/7/99
((بسمه تعالي)) آگهي تجدید مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس 21/7/9930/7/99
(( آگهي مناقصه عمومي )) شهرداري بندرعباس16/7/9927/7/99
(( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس 15/7/9923/7/99
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی شهرداري بندرعباس15/7/9923/7/99
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس8/7/9916/7/99
(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس9/7/9919/7/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس1/7/999/7/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس مورخ 26/6/9931/6/999/7/99
(( تجدید آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه دو بندرعباس 30/6/997/7/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس26/6/995/7/99
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس26/6/998/7/99
(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 26/6/995/7/99
« آگهی مناقصه عمومی » معاونت عمرانی شهرداری بندرعباس17/6/9925/6/99
آگهي مناقصه عمومي تخلفات شهری شهرداري بندرعباس 17/6/9925/6/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس10/6/9918/6/99
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری منطقه دو بندرعباس 4/6/9919/6/99
آگهی تجدید مناقصه عمومی(( سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس4/6/9919/6/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور توزیع فیش وصول عوارض ممیزی املاک محدوده منطقه یک مورخ 15/5/992/6/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس 19/5/9927/5/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر عباس مورخ 01/05/9915/5/9922/5/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات15/5/9926/5/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر عباس مورخ 04/05/9915/5/9922/5/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه سوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو مورخه 01/05/99 15/5/9922/5/99
اصلاحیه سوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس مورخ 31/04/9914/5/9922/5/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس 14/5/9925/5/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس8/5/9919/5/99
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه یک مورخه ٩٩/۴/٣٠7/5/9919/5/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس4/5/9915/5/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 4/5/9912/5/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس1/5/9914/5/99
موضوع آگهی فراخوان عمومی امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه یک شهرداری
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه یک بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی30/04/997/05/99
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی22/4/994/5/99
اصلاحیه دوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندر عباس
((بسمه تعالي)) اصلاحیه دوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو مورخ 8/4/99
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندر عباس مورخ 7/4/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری7/4/9918/4/99
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه دو بندرعباس8/4/99 16/4/99
« آگهی مناقصه عمومی » آزمایشات خاک سازمان عمران شهرداری بندرعباس31/2/9918/3/99
(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس 17/2/9927/2/99
آگهی مزایده عمومی اجاره مکانهایی به شرح ذیل جهت نصب سازه تبلیغاتی1/2/9914/2/99
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه دو بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی31/1/998/2/99
اصلاحیه آگهی مزایده واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی مورخ 16/1/99
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور پشتیبانی، خدماتی سازمان فاوا31/1/998/2/99
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي مورخ 27/12/98 سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس
آگهي مناقصه عمومي سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس 27/12/9811/1/99
اصلاحیه سوم آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 30/11/98
آگهي مناقصه عمومي سازمان آرامستان بهشت زهرا(س)20/12/9828/12/98
« آگهی مناقصـه عمومی » تامین نیرو13/12/9824/12/98
(آگهي مناقصه عمومي خودرو7/12/9817/12/98
شهرداری منطقه سه بندرعباس پروژه های عمرانی12/12/9821/12/98
اصلاحیه دوم آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 30/11/98
لیست مفقودی سند و شناسنامه اتوبوس های متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی خدماتی را از طريق مناقصه عمومي5/12/9813/12/98
اصلاحیه آگهی مناقصه پروژه طراحی ، تامین ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش سیستم هوشمندسازی معابر و تقاطع های همسطح شهر بندرعباس (فاز یک)
اصلاحیه آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 14/11/98
آگهی مناقصه عمومی طرح جامع ساختاری و راهبردی فضای سبز شهری26/11/984/12/98
آگهي تجدید فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی14/11/9828/1198
آگهی مناقصه عمومی پروژه طراحی ، تامین ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش سیستم هوشمندسازی معابر و تقاطع های همسطح شهر بندرعباس13/11/9821/11/98
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی12/9/9820/9/98
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی12/9/9820/9/98
آگهی مناقصه عمومی امور پشتیبانی26/8/989/9/98