عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی پروژه طراحی ، تامین ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش سیستم هوشمندسازی معابر و تقاطع های همسطح شهر بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :13/11/98
  آخرين مهلت :21/11/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مناقصه عمومی(( شهرداری بندرعباس در نظر دارد پروژه طراحی ، تامین ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش سیستم هوشمندسازی معابر و تقاطع های همسطح شهر بندرعباس (فاز یک) را برابر شرایط فنی از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 7 روز در ساعات اداری به امور قراردادهای شهرداری واقع در بلوار امام خمینی (ره) ، حدفاصل میدان ابوذر و میدان انقلاب مراجعه نمایند. ( فروش اسناد از تاریخ 13/11/98 لغایت 21/11/98) 1- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 2- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ پانصد میلیون ریال به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری و یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقلسه ماه اعتبار می باشد. ( چک تضمین شده بانکی یا ایفاد مطالبات قابل قبول نمی باشد.) 3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد. 4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 5- پیشنهاددهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 21/11/98 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ، مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه به صورت لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 6- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد. 7- پیشنهادات رسیده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخه 23/11/98 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل می گردد بازگشایی و قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد . بدیهی است که عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. 8- این آگهی برابر آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری مراکز استانها می باشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد. 9- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری تودیع نماید. 10- مدت اجرای قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت 6 ماه می باشد. 11- به ازا هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5 ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد. 12- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات