عنوان مناقصه :آگهي تجدید فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی
  آگهي در محدوده :سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :14/11/98
  آخرين مهلت :28/1198
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) آگهي تجدید فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی شهرداري بندرعباس در نظر دارد امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری را از طريق فراخوان عمومي( با انجام ارزیابی و توان سنجی ) به شركتهاي واجدالشرايط و داراي صلاحيت از اداره كل كار و امور اجتماعي سال 98 و گواهی ایمنی معتبر واگذار نمايد . لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد فراخوان از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت ده روز به امور قراردادهاي شهرداري واقع در بلوار امام خميني (ره) مراجعه نمايند . ( فروش اسناد از تاریخ 14/11/98 لغایت 28/11/98) 1- هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2- هزینه فروش اسناد به مبلغ 000/000/1ريال به شماره حساب 0105819336004 بانک ملی شهرداری می باشد. 3- ميزان سپرده شركت در فراخوان به مبلغ پانصد میلیون ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده 0105926679003 شهرداری و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 4- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 5- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 6-پیشنهاد دهنگان می بایست ابتدا اوراق مربوط به توان سنجی را دریافت و به همراه مدارک و مستندات جهت بررسی در پاکت ب به صورت لاک و مهر گذاشته و به همراه پاکات الف و ج تحویل گردد به پیشنهاداتی که فاقد پاکت ب توان سنجی و ارزیابی باشد رسیدگی نخواهد شد. 7- حداقل امتیاز توان سنجی و ارزیابی شرکت های پیشنهاد دهنده جهت شرکت در فراخوان و بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت 50 می باشد. 8- مدت اجرای قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یک سال شمسی می باشد که در صورت رضایت کارفرما تا سه دوره یک ساله با توافق طرفین برابر شرایط اعلامی در اسناد فرخوان قابل تمدید می باشد. 9- پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه 3/12/98 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد فراخوان لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری مرکز نمایند. 10- شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 11- پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 4/12/98 درکمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود. 12- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 13- برنده فراخوان هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات در وجه شهرداري توديع نمايد. 14- سایر شرایط و مشخصات در اسناد فراخوان مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . 15-درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت توسط شهرداری، برنده فراخوان مکلف به پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کارکنان تحت اختیار خود بوده حتی درصورتی که برنده فراخوان مطالباتی نزد شهرداری داشته باشد . 16-بازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع فراخوان مبلغ 000/000/5ريال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات