عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی طرح جامع ساختاری و راهبردی فضای سبز شهری
  آگهي در محدوده :سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :26/11/98
  آخرين مهلت :4/12/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مناقصه عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد طرح جامع ساختاری و راهبردی فضای سبز شهری را از طریق فراخوان عمومی طبق مشخصات و اسناد پیوست اقدام نماید، لذا براساس آیین نامه قانون برگزاری مناقصات از مهندسین مشاور که دارای رتبه گروه شهرسازی با تخصص سه یا بالاتر طراحی شهری طبق آیین نامه صلاحیت مشاوران می باشد دعوت می گردد لذا از متقاضیان دعوت میگردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 327،000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمد سازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت هفت روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد ازمورخه 26/11/98 لغایت 4/12/98می باشد. • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مبلغ 000/000/150 ریال به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری نزد بانک مهرایران واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). • سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست 10 درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 7/12/98 پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده و در پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده ساعت 15 روز شنبهمورخ 10/12/98 درکمیسیون معاملات که درمحل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود. • سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.ir مراجعه نمایید . روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات