عنوان مناقصه :واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی خدماتی را از طريق مناقصه عمومي
  آگهي در محدوده :شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :5/12/98
  آخرين مهلت :13/12/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی خدماتی را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجدالشرايط و داراي صلاحيت از اداره كل كار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی معتبر واگذار نمايد . لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت هفت روز به امور قراردادهاي شهرداري واقع در بلوار امام خميني (ره) مراجعه نمايند . لازم به ذكر است: فروش اسناد( از تاریخ 5/12/98 لغایت 13/12/98) 1- هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2- هزینه فروش اسناد به مبلغ 000/500ريال به شماره حساب0105819336004بانک ملی شهرداری می باشد. 3- ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ پانصد میلیون ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده 0105926679003 شهرداری و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 4- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 5- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 6- پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 19/12/98 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده 5در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری مرکز نمایند. 7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 8- پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 20/12/98 درکمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود. 9- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 10- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه شهرداري توديع نمايد. 11- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال کامل شمسی می باشد و از تاریخ انعقاد قرارداد و شروع بکار پس از ابلاغ به مدت یکسال هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمیگیرد باستثناء افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هر سال برابر اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی. 12- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . 13-درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت توسط شهرداری که برنده مناقصه مکلف به پرداخت حداقل دوماه حقوق و مزایای کارکنان تحت اختیار خود می باشد . 14- برنده مناقصه مکلف است یکنفر مسئول ایمنی را به اداره کل کار و اموراجتماعی استان و شهرداری اعلام نماید. 15-بازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5ريال از مطالبات پیمانکار کسرمی گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس bandarabbas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات