عنوان مناقصه :لیست مفقودی سند و شناسنامه اتوبوس های متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :لیست مفقودی سند و شناسنامه اتوبوس های متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس به شماره پلاک های ذیل طبق جدول مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد ردیف نوع اتوبوس کد شماره پلاک شماره شاسی شماره موتور مدل رنگ 1 بنز 457 305 959-84ع27 37212410105078 45794600185453 89 زرد 2 بنز 457 306 962-84ع27 37212410107196 45794600185707 89 زرد 3 بنز 457 307 961-84ع27 37212410107247NAB 54794600185725 89 زرد 4 بنز 457 277 414-84ع12 37212410102604 45794600026867 84 زرد

<< بازگشت به ليست مناقصات