عنوان مناقصه :اصلاحیه دوم آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 30/11/98
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه دوم آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 30/11/98 به اطلاع می رساند آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: فروش اسناد از تاریخ 14/11/98 لغایت 17/12/98 بند 9:تاریخ تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 21/12/98 بند11: پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز شنبه 24/12/98 درکمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات