عنوان مناقصه :شهرداری منطقه سه بندرعباس پروژه های عمرانی
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :12/12/98
  آخرين مهلت :21/12/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شهرداری منطقه سه بندرعباس در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد الشرایط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر واگذار نماید شرکتهای واجد الشرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس : بلوار جمهوری اسلامی- بعد ازکوی پلیس شهرداری منطقه 3 از تاریخ 12/12/98 لغایت21/12/98 مراجعه نمایند. 1-شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است . 2- چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 3- آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری دوشنبه مورخ26/12/98 دبیرخانه شهرداری منطقه سه و تاریخ بازگشایی ساعت 13 روز سه شنبه 27/12/98 در محل شهرداری بندرعباس می باشد. 4-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجازمی باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. 5-بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود. 6-برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله درموعد مقرر به شهرداری تودیع نماید. 7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه مالی شهرداری می باشد. 8- به ازاء هر روز تاخیر در اجرای مبلغ000،000،5ريال به عنوان جریمه از مطالبات برنده مناقصه کسرمی گردد. 9- مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر 25 درصد با تائید شهرداری منطقه سه قابل پرداخت می باشد. 10- شهرداری می توانددر صورت ضرورت حداکثر تا 25درصد حجم قرارداد را با همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار دراین خصوص اعتراضی ندارد . 11-هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد. 12-میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک ملی به شماره حساب 0105942490004 ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل چهارماه اعتبار می باشد. (چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 13- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می شود. 14- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است. 15- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105942465001 مبلغ000،500ريال بانک ملی بحساب شهرداری منطقه سه . ردیف عنوان پروژه برآورد اولیه سپرده شرکت در مناقصه مدت انجام کار 1 لکه گیری جداول ،کانیو و بلوک فرش محدوده ناحیه یک منطقه سه 2.000.000.000 30.000.000 2ماه 2 لکه گیری جداول ،کانیو و بلوک فرش محدوده ناحیه دو منطقه سه 2.000.000.000 30.000.000 2ماه 3 لکه گیری جداول ،کانیو و بلوک فرش محدوده ناحیه سه منطقه سه 2.000.000.000 30.000.000 2ماه 4 اجرای کانال بلوار دانشمند و تقاطع پاسداران بسمت ساحل 13.510.000.000 202.650.000 2ماه 5 پیاده روسازی بلوار شهدای محراب(22بهمن) 3.100.000.000 46.500.000 2ماه 6 احداث کانال محله مینابی ها و بلوارجمهوری و پاسداران (ازشهدای غواص تا مقابل شهرک وحدت) 13.781.000.000 206.765.000 2ماه 7 احداث کانال مهیار 24و23 و ضلع غرب و شرق بلوار شهدای محراب 10.900.000.000 163.500.000 2ماه 8 تکمیل فضای سبز و پیاده روسازی پارک کودک 4.000.000.000 60.000.000 2ماه 9 بهسازی تقاطع ها و گذرگاههای عابرپیاده و معلولین 2.000.000.000 30.000.000 2ماه 10 تکمیل فضای سبز خیابان عمار 1.600.000.000 24.000.000 2ماه

<< بازگشت به ليست مناقصات