عنوان مناقصه :(آگهي مناقصه عمومي خودرو
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :7/12/98
  آخرين مهلت :17/12/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي )) ((آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري بندرعباس در نظر دارد تعدادي خودرو (پرايد ، وانت مزدا دوکابین ، پژو 405 ، مینی بوس ، ون ، نیسان وانت بار ، مزدا تک کابین اتاق دار، پژو پارس)مرکز و مناطق سه گانه را به مدت يكسال از طريق مناقصه عمومي از آژانس ها سطح شهر كه داراي مجوزات قانوني از اتحادیه مربوطه مي باشند اجاره نمايد . لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت فرم اسناد مناقصه به مدت هفت روز به شهرداري مركزي- اداره حقوقي امور قراردادها مراجعه نمايند.(فروش اسناد از تاریخ 7/12/98 لغایت 17/12/98) لازم به ذكر است: 1- هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2- ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ پانصد میلیون ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد. (چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد.) 3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 4- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 5- متقاضیان بایستی تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه 17/12/98 جهت خرید اسناد به شهرداری مرکزی بندرعباس – اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه و پس از واریز مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 0105819336004 نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. 6-پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 21/12/98 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 8- پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز شنبه مورخه 24/12/98 درکمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود.(حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.) 9- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 10- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه شهرداري توديع نمايد. 11- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال می باشد . 12-در صورت تاخیر یا عدم حضور بازاء هر ساعت تاخیر مبلغ 000/200 و بازاء هر روز غیبت معادل سه روز کارکرد از مطالبات موجر کسر می گردد. 13- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . روابط عمومي و امور بين الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات