عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :27/12/98
  آخرين مهلت :11/1/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی ، اداری ، نگهبانی ، ماشین نویسی و رانندگی را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجدالشرايط و داراي صلاحيت از اداره كل كار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی سال 98 واگذار نمايد . لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فرم و اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت هفت روز به امور قراردادهاي سازمان واقع در بلوار راه آهن بعد از گلزار شهداء روبروی نیروگاه برق مراجعه نمايند . (فروش اسناداز تاریخ 27/12/98لغایت 11/1/99می باشد.) لازم به ذکر است: 1- هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2- هزینه فروش اسناد به مبلغ 000/500 ريال به شماره حساب700812921263 نزد بانک شهر می باشد. 3- ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/300ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده شماره 100816785223 نزد بانک شهر و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) 4- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. 5-سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 6- پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 18/1/99پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. 7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 8- پیشنهادات رسیده ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 19/1/99 درکمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود. 9- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد. 10- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه سازمان توديع نمايد. 11- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال کامل شمسی می باشد و از تاریخ انعقاد قرارداد و شروع بکار پس از ابلاغ هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمیگیرد . باستثناء افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هر سال برابر اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی. 12- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . 13-درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت توسط سازمان برنده مناقصه مکلف به پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کارکنان تحت اختیار خود می باشد . 14- برنده مناقصه مکلف است یک نفر مسئول ایمنی را به اداره کل کار و اموراجتماعی استان و سازمان اعلام نماید. 15- بازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5 ريال از مطالبات پیمانکار کسرمی گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس bandarabbas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات