عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور پشتیبانی، خدماتی سازمان فاوا
  آگهي در محدوده :سازمان فاوا
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :31/1/99
  آخرين مهلت :8/2/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مناقصه عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد نسبت به واگذاری امور پشتیبانی، خدماتی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد الشرایط و دارای صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی و گواهینامه ایمنی کار سال1399 واگذار نماید .لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز به امور مالی سازمان فاوا واقع در بلوار امام خمینی (ره) حدفاصل میدان انقلاب و میدان ابوذر انتهای کوچه بهامین مراجعه نمایند. لازم به ذكر است: فروش اسناد( از تاریخ 31/1/99 لغایت8/2/99) - هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. - میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 200.000.000ريال (دویست میلیون ريال) که می بایست به صورت نقدی به حساب سپرده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به شماره 0109362765001 نزد بانک ملی شعبه شهرداری بنام سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان تودیع نمایند . ( چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات مالی قابل قبول کمیسون نمی باشد.) - چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. - سازمان فاوا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 13/02/1399 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل امور مالی سازمان نمایند. و به پیشنهاد هایی که مخدوش، مبهم مشروط و خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. - شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری میباشد. - پیشنهادات رسیده ساعت 12روز یکشنبه مورخ 14/02/99 در دفتر مدیریت سازمان تشکیل میگردد بازگشایی و قرائت می شود. ( حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری مناقصه مجاز می باشد) بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیلات و تصمیم گیری کمیسیون نخواهدبود.) - این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد. - برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار بصورت واریز نقدی و یا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه سازمان فاوا تودیع نماید. - مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یک سال میباشد. - به ازاء هر روز دیر کرد در اجرای موضوع مناقصه مبلغ 5.000.000 ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. - مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه ی معتبر بانکی تا سقف حداکثر 25 درصد مبلغ کل قرارداد با تایید سازمان قابل پرداخت می باشد . - جهت خرید اسناد ارائه فیش واریزی مبلغ 000/500 ريال(پانصد هزار ریال) به شماره حساب 72151149288891به نام این سازمان نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرعباس الزامی می باشد. - سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر عباس

<< بازگشت به ليست مناقصات