عنوان مناقصه :اصلاحیه آگهی مزایده واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی مورخ 16/1/99
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی مورخ 16/1/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-فروش اسناد تا پایان وقت اداری 10/2/99 تمدید می گردد. 2-تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری 15/2/99 تمدید می گردد. 3-پیشنهادات ساعت 13 رو سه شنبه 16/2/99 در کمیسیون عالی معاملات بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات