عنوان مناقصه :آگهی مزایده عمومی اجاره مکانهایی به شرح ذیل جهت نصب سازه تبلیغاتی
  آگهي در محدوده :سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1/2/99
  آخرين مهلت :14/2/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به اجاره مکانهایی به شرح ذیل جهت نصب سازه تبلیغاتی استرابورد،بیلبورد، لمپست درنقاط مختلف ازبلوار امام حسین وبلوار های مصطفی خمینی ورسالت شمالی به مدت یک سال به صورت اجاره رااز طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذارنماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 327،000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت ده روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد ازمورخه 1/2/99 لغایت 14/2/99می باشد. • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مطابق جدول به شرح ذیل به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری نزد بانک مهرایران واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). • سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست مبلغ اعلامی توسط موجر رابه عنوان حسن انجام کار دروجه سازمان تودیع نماید. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری روز چهارشنبه 17/2/99 پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده درمورخه شنبه 20/2/99روزشنبه ساعت 12 ظهر درکمیسیون معاملات که درمحل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود. • سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. • بعد از پایان قراردادیک ساله سازه مذکوربه صورت بلاعوض به سازمان واگذار می گردد. • ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.ir مراجعه نمایید . روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس ردیف شانی محل استقرار تعداد متراژ(متر مربع) نوع سازه اجاره بهاء ماهیانه میزان سپرده مدت زمان قرارداد 1 بلوار امام حسین 6عدد 4*3 استرابورد یک وجهی برای نصب شش سازه ماهیانه000/480/51 ریال 000/776/61 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 2 بلوار امام حسین 10عدد 80/2*70/1 لمپست دو وجهی برای نصب ده سازه ماهیانه 000/000/77ریال 000/400/92 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 3 بلوار امام حسین 1عدد 4*6 بیلبورد یک وجهی برای نصب یک سازه ماهیانه000/200/19 ریال 000/040/23 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید 4 بلوار مصطفی خمینی و رسالت شمالی 20عدد 80/2*70/1 لمپست دو وجهی برای نصب بیست سازه ماهیانه000/000/161 ریال 000/200/193 یک سال در صورت رضایت سازمان تا دو سال قابل تمدید

<< بازگشت به ليست مناقصات