عنوان مناقصه :(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :17/2/99
  آخرين مهلت :27/2/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید. شرکتهای واجد شرایط میتوانند از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز به اداره حقوقی و قراردادهای سازمان آرامستان واقع در: کیلومتر 8 جاده بندرعباس –میناب واحد حقوقی جهت کسب اطلاعات و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 17/02/99 لغایت 27/02/99 لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 0105667041006بنام سازمان آرامستان بهشت زهرا(س) نزد بانک ملی واریز ، مراجعه نمایند. لازم به ذکر است: -ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات و گواهی صلاحیت پیمانکاری شرکت الزامی است. -سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است . -هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. -شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران و مراکز استانها است. - واریز سپرده نقدي به حساب سپرده 0105667004007 نزد بانک ملی شهرداری و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد.) - پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/02/99 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد فراخوان لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. - پیشنهادات رسیده ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 31/02/99 درکمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود. -چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد. - بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود 9-برنده مناقصه مکلف است 10 درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات در زمان انعقاد قرارداد تحویل نماید. -این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران صرفا یک نوبت منتشر می شود. -حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ بازگشایی پاکات مجاز میباشد بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. - به ازائ هر روز تاخیر در موضوع قرارداد مبلغ 000/000/10 ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد. - شهرداری میتواند در صورت نیاز 25 درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص حق اعتراض ندارد. -سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج میباشد. ردیف عنوان پروژه برآورد اولیه سپرده شرکت در مناقصه مدت انجام کار 1 احداث ساختمان حسینیه فاطمه الزهرا 000/000/000 /10 000/000/100 12 ماه روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات