عنوان مناقصه :اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندر عباس مورخ 7/4/99
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندر عباس مورخ 7/4/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه 28/4/99 تمدید می گردد. 2-تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روزدوشنبه 30/4/99 تمدید می گردد. 3-پیشنهادات ساعت 12 روز سه شنبه 31/4/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات