عنوان مناقصه :((بسمه تعالي)) اصلاحیه دوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) اصلاحیه دوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 8/5/99 تمدید می گردد. 2-تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روزدوشنبه 13/5/99 تمدید می گردد. 3-پیشنهادات ساعت 13 روز سه شنبه 14/5/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری منطقه دو بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات