عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1/5/99
  آخرين مهلت :14/5/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهي مناقصه عمومي سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی ، تاسیساتی را از طريـق مناقصه عمـومي به شـركتـهاي واجدالشرايط و داراي صلاحيت از اداره كل كار و امور اجتماعي و گواهینامه ایمنی کار معتبر واگذار نمايد. لذا متقاضيان واجدالشرايط مي توانند جهت دريافت فـرم و اسناد مناقصه از تاريـخ درج آگـهي حداكثر به مدت ده روز با در دست داشتن فیش نقدی جهت خرید اسناد به مبلغ 000/500 ریال به حساب شماره 0105680079009 نزد بانک ملی به امور حقوقی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی(ره) –سه راه گمرک نبش خیابان صباح مراجعه نمایند. (مهلت فروش اسناد از تاریخ 1/5/99 لغایت 14/5/99) لازم به ذكر است: هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2- ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ000/000/200 ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده سازمان 0105687369006 بانک ملی و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد.(چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد.) 3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. 4- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 5- پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 20/5/99 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. 6- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 7- پیشنهادات رسیده ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 21/5/99 درکمیسیون معاملات که در محل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود. 8-حضور شرکت کنندگان در روزبرگزاری کمیسیون مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. 9- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 10- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس توديع نمايد. 11- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال کامل شمسی می باشد و از تاریخ انعقاد قرارداد و شروع بکار پس از ابلاغ به مدت یکسال هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمیگیرد باستثناء افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هر سال برابر اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی. 12-بازاء هر روز تاخیر در اجرای موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5ريال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 13-سازمان می تواند در صورت نیاز 25درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص اعتراضی ندارد. 14-پرداخت پیش پرداخت تاسقف 25درصد در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی معادل وجه مذکور با تائید معاونت مالی و اداری قابل پرداخت می باشد. 15- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس bandarabbas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات